31 / 1

مرتضی صالحی

بازارقدیمی اصفهان باقدمت بیش از ۴۰۰ سال و طول هشت کیلومتر دو میدان تاریخی نقش جهان و عتیق را به هم وصل می کند .معماری خیره کننده این بازارها چشم نواز است اما دیدن سیم های برق تارعنکبوتی رهاشده درسقف های طاق چشمی آن ، زیبایی و ایمنی این بازار را تحت تأثیرقرارداده است.سوختن بازار تاریخی تبریزدر حدود یک ماه گذشته، زنگ خطر را برای بسیاری از شهرها که بازارهای ناایمن دارند به صدا در آورد.

پرواز خارجی