دوست داری چند سال عمر کنی !

از مردم درباره خریستوس پرسیدیم و از یه ویژگی خاص مردمش. جوابهاشون جالبه.

کارگزاری فارابی