23 / 2

محمد اصغری

کردستانِ در غرب ایران قرار دارد.و هم مرز با کشور عراق میباشد. این منطقه و مردمانش در طول جنگ ایران عراق و درگیری های محلی خسارت های بسیاری را متحمل شده است. قسمت های از شهرستان سروآباد، مریوان و اورامانات از جمله این نواحی هستند.

کارگزاری فارابی