آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟ | پاسخ دوم

آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟ عبدالله عبداللهی تحلیلگر مسائل سیاسی به این سوال پاسخ می دهد | پاسخ دوم

آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟ | پاسخ دوم

کارگزاری فارابی