چند توصیه برای بهبود عملکرد بازار متشکل ارزی

بانک مرکزی ایران طرح بازار متشکل ارزی را برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار ارز اجرا کرد. علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی، چند توصیه برای بهبود عملکرد بازار متشکل ارزی، مطرح میکند.

کارگزاری فارابی