دهه هفتادی‌های خادم

متولد دهه هفتاد هستند و با ذوق وارد حرم شده اند تا خادمی کنند. کارشان در ظاهر ساده و معمولی است اما این کار را فخر دنیایشان می‌دانند.

پرواز خارجی