نقش افزایش جمعیت در رونق تولید

پدرام کاویان کارشناس مسائل اجتماعی، درباره نقش افزایش جمعیت در رونق تولید توضیح می‌دهد.

کارگزاری فارابی