35 / 1

کیوان فیروزه ای

در روزهای دو و سوم چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ۶۵ اجرا در بخش های مسابقه، آئینی سنتی، بخش بین الملل و بخش برگزیده جشنواره ها در شهر مریوان برگزار شد.

پرواز خارجی