23 / 1

مهدی پدرام خو

در اواخرسال ۱۳۹۵بسیج سازندگی ازسوی سازمان منابع طبیعی برای بیابان زدایی از ۲ هزار هکتار ازکانونهای فوق بحرانی استان خوزستان دعوت به همکاری شد.این سازمان با همکاری گروه های جهادی در زمانی کوتاه موفق شدبالغ بر ۴۰۰هزار اصله نهال در این کانون فوق بحرانی بکاردو اکو سیستم این منطقه را بطورکامل دگرگون کند.پدیده ریزگردهامعلول وجود بیابانها،دشتها و باتلاقهای خشک و رها شده درایران و نیز درکشور عراق است.بنظر میرسدسهم عمده ریزگردها به شوره زارهای داخل کشور مرتبط است وباید هرچه سریعتر برای آن چاره جویی کرد.

کارگزاری فارابی