یک پیشنهاد برای افزایش نقش مردم در مبارزه با فساد

مهدی غیرتمند کارشناس اندیشکده امیرکبیر، موثرترین راه برای مبارزه با فساد در کشور را افزایش نقش مردم دانست و یک پیشنهاد در این مورد بیان کرد.

‌‌