تصفیر نفت چیست و چه نقشی در افزایش قدرت ایران در برابر تحریم‌ها دارد؟

بعد از اجرای تحریم های نفتی ایالات متحده امریکا علیه ایران، عده زیادی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اجرای سیاست تصفیر نفت را به منظور کاهش تأثیرپذیری ایران در برابر تحریم های غرب توصیه می کنند.

‌‌

پرواز خارجی