رادیوگرام | ریحانه‌گی

بیش از ۳۰ سال از جنگ نظامی و سخت دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی می‌گذرد اما این نبرد در حوزه‌های فرهنگی هنوز پایان نیافته است.