جمعیت ایران با شیب تندی رو به سالمندی است و به دنبال این موضوع شاهد افزایش خانه های سالمندی در گوشه و کنار شهرها هستیم. / یکی از مسائل عمده جمعیتی عمدتا در کشورهای جهان مساله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند.

کارگزاری فارابی