همیشه قهرمان

کلمات همیشه معنای یکسانی ندارند و با قرار گرفتن در شرایط مکانی و زمانی مختلف یا قرار گرفتن در برابر افراد گوناگون معانی مختلفی را به ذهن تداعی می کنند. هر چقدر هم که نظرات مردم بعد از شنیدن کلمات درباره تداعیات ذهنی شان متفاوت باشد اما با دیدن برخی صحنه ها به شدت شبیه به هم و یک سو می شود.

کارگزاری فارابی