نیــروی انتظامی جمهـــوری اسلامـی ایــران یا به‌طــور مخفـف " نـاجـــا " پلیس ایـــــران است که در سال ۱۳۷۰ خورشیــدی از ترکیــب شـــدن شـهـربانـــی جمهـــوری اسلامـی ایـــران و ژانـــدارمری جمهــــوری اسلامـــی ایــران و نیـــــز کمیـته انقـلاب اسلامـــی به وجـود آمد و در حال حاضــر به‌طور رسمــی نیــروی اصلــی مسئــول حفـظ امنیـــت داخلـی ایـــران است

کارگزاری فارابی