18 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

صبح امروز مراسم رونمایی از چهار دستاورد محصولات هوایی در موسسه سنجش از دور بصیر برگزار شد.

پرواز خارجی