«دکتر-مهندسِ بیکار»| نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۷.۲ درصد شد

«دکتر-مهندسِ بیکار»| نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 17.2 درصد شد

در تابستان ۱۳۹۸ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی به ۱۷.۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای بیکاری تابستان 98، بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 49.1 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش های صنعت با 32 و کشاورزی با 19 درصد قرار دارند.

سهم شاغلان بخش کشاورزی در تابستا ن 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد و سهم شاغلان بخش صنعت 0.5 درصد افزایش داشته است، در حالی که از سهم شاغلان بخش خدمات کاسته شده است.

 بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 10.5 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان 95% نرخ بیکاری کل کشور بین 10.0 درصد تا 10.9 درصد با نقطه مرکزی 10.5 درصد بدست آمده است.

بدین معنی که این فاصله با اطمینان 95 درصد، مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را دربر میگیرد. بر اساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان میدهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل تابستان 1397، 1.8 درصد کاهش داشته است.

  بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که26.1 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات  نرخ بیکاری  جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.1 درصد کاهش یافته است.

  نرخ بیکاری جوانان 35 - 18 ساله نیز حاکی از آن است که 17.9 درصد از جمعیت فعا ل 35-18 ساله بیکار بوده اند. این شاخص دربین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 35-18 ساله نشان میدهک که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.0درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می دهد 17.2  درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیلان  آموزش عالی بیکار بوده اند . این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 71.7 درصدی در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 8.8 درصد از جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.  سهم اشتغال ناقص در تابستان 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.3 درصد کاهش پیدا کرده است.

  بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد ،40.7 درصد شاغلین، به طور معمول، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار میکننک. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار میکنند. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4 درصد کاهش داشته است.

در تابستا ن 1398 سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43.8 درصد بوده است. این سوم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان میدهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.3 درصد افزایش داشته است.

در تابستان  1398 سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 24.7 درصد بوده است. این سوم در بین زنان نست به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 10.4 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. برا ساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این نرخ در تابستا ن 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش 1.8 درصدی را تجربه کرده است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval