کارشناسان معتقدند از مصادیق آیه «عِبادًا لَنا أُولی بَأْسٍ شَدیدٍ» قوم حزب‏‌الله است. بارزترین مصداق حرکت حزب‏‌الله در زمانه ما حرکت عظیم راهپیمایی اربعین است که نه تنها در آن مرزبندی قومی برداشته شده بلکه حتی مرزبندی ادیان هم وجود ندارد و افراد پاک‌طینت از همه مذاهب و ادیان در آن شرکت کرده و هر سال نیز گسترش می‌‏یابد. خیل عظیم عاشقانی که تحت‌تأثیر جاذبه ملکوتی نور امام شهیدان، حسین بن علی(ع) به قرارگاه ایشان فراخوانده می‏‌شوند، در به تحقق رسانیدن وعده حتمی الهی جلوتر از سایریان هستند.

کارگزاری فارابی