19 / 1

ناصر گل نظری

بسیاری از زائران اربعین حسینی برای ورود به کشور عراق از مرز مهران در استان ایلام عبور می کنند.

پرواز خارجی