10 / 1

عرفان کوچاری

دکتر مسعود سلیمانی دانشمند برجسته‌ای که در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان شناخته می شود سال گذشته با دعوت مایوکلینیک آمریکا جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی به این کشور دعوت شد و پس از دریافت ویزای رسمی عازم آمریکا شد. وی هنگام رسیدن به فرودگاه شیگاگو با اتهام ورود غیرقانونی و همچنین نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران روانه زندانی در جورجیا شد و بدون برگزاری جلسه رسمی دادگاه و بدون اعلام جرم مشخص دادستانی آمریکا، اکنون یک سال در شرایط نامناسب زندانی است.

پرواز خارجی