زنجان| اقتصاد پویاترین و اصلی‌ترین مولفه پدافند غیرعامل است


زنجان| اقتصاد پویاترین و اصلی‌ترین مولفه پدافند غیرعامل است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به مناسبت فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل گفت: در مولفه اقتصادی پویاترین و اصلی‌ترین مولفه پدافند غیرعامل است زیرا اثرات زیان بار را کاهش می‌دهد.

سجاد صنعتی منفرد صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: در مولفه اقتصادی پویاترین و اصلی ترین مولفه پدافند غیرعامل است زیرا اثرات زیان بار را کاهش می‌دهد.

وی، با بیان اینکه اگر بحث مهندسی و کیفیت ساخت و ساز را جدی بگیریم با رعایت اصول فنی می توانیم به بسیاری از مولفه های پیچیده پدافند غیرعامل پاسخ دهیم، افزود: باید کالبد سکونتگاه های شهری و روستایی را طوری طراحی و برنامه ریزی کنیم تا همه مولفه ها به ویژه مقاوم سازی واحدهای مسکونی در آن دیده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تاکید بر اینکه مســکن به عنــوان یــک پدیــده اثرگــذار بــر بافــت کالبــدی روســتاهای کشــور و عاملــی مهــم در ایجــاد احســاس امنیــت و مانــدگاری در روســتاها نیازمنــد توجــه جدی است، گفت: در صــورت اجــرای درســت طرح هــای مقاوم ســازی مسـاکن روسـتایی بـا توجـه بـه ارزش هـا و هویـت درونـی روسـتا می‌تـوان گفت کــه ایــن عمــل می توانــد عاملــی مهــم در پدافنــد غیرعامــل و ارتقــاء امنیــت در مناطــق روسـتایی باشـد.

صنعتی منفرد ادامه داد: با توجه به اینکه، زلزله به عنوان یکی از حوادث طبیعی هر از چند گاهی خسارت و تلفاتی به بار می آورد و همین امر ضرورت اندیشیدن به مقاومت ساختمان ها و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش خطرات زمین زلزله را دو چندان می کند، در این راستا بنیاد مسکن با توجه به تجربیات گذشته و اهمیت فاکتورهای متعددی همچون فراهم نمودن اسکان موقت و دائم، سرعت احداث، افزایش مقاومت و کاهش هزینه ها در بحث بلایای طبیعی، توجه به سیستم های ساختمانی مقاوم در برابر زلزله را یکی از ضروریات صنعت ساختمان می داند. 

وی با تاکید بر اینکه مســکن به عنــوان یــک پدیــده اثرگــذار بــر بافــت کالبــدی روســتاهای کشــور و عاملــی مهــم در ایجــاد احســاس امنیــت و مانــدگاری در روســتاها نیازمنــد توجــه زیــادی می باشــد، خاطر نشان کرد: از آنجــا کــه مســاکن روســتایی در هــر منطقــه تحــت تأثیــر جنبه هــای مختلــف محیــط طبیعــی، فرهنگــی، اقتصـادی و معیشـتی الگوهـای کالبـدی خاصـی را پذیرفته انـد لـذا تغییـر و نوسـازی آن نیازمنـد پیش نیازهایــی از قبیــل شناســایی الگوهــای بومــی و ویژگی هــای کالبــدی آن اســت؛ بنابرایــن ارتقــای کیفــی ابنیــه یکــی از راههــای توانمندســازی نظــام روســتایی و ارتقــاء امنیــت در نقــاط روســتایی اســت.

انتهای پیام/ن

پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
triboon