آمریکای زیبا-۲ | خانه به دوشانِ نیویورک

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

قسمت دوم «خانه به دوشان»

پرواز خارجی