یک راهکار برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن

سال گذشته با چیره شدن فضای سوداگرانه بر بازار مسکن، قیمت مسکن در بعضی از مناطق تهران تا چند برابر افزایش یافت. ترابی فر کارشناسی اقتصادی معتقد است با برخی شیوه های اقتصادی به راحتی می توان مانع این سواداگری ها شد.

پرواز خارجی