ایران چطور یکی از قدرت‌های زرهی دنیا شد؟

کرار، ذوالفقار، سبلان، رخش و ... تنها بخش کوچکی از قدرت زرهی ایران هستند. ایرانی که ۴۰ سال قبل یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات کشورهای خارجی بود.

‌‌

پرواز خارجی