آمریکای زیبا-۳ | قلک های درآمدزایی پزشکان

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

آمریکای زیبا-3 | قلک های درآمدزایی پزشکان

کارگزاری فارابی