25 / 1

حسین عبدالله اصل

بعد از بارندگی های سال گذشته و کاهش شوری زمین های کشاورزی خرمشهر امکان کاشت برنج در این زمین ها پس از ۴۰ سال فراهم شد و برخی از کشاورزان برای اولین بار این محصول را خرمشهر بردشت کردند.