بسیجی یک عنوان ارزشمند و والاست بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر دارای آمادگی برای همه میدان هاست

پرواز خارجی