26 / 1

غلامرضا احمدی

رختکن مکانی است برای بازیابی انرژی، تعویض لباس یا استراحت کوتاهی تا ورزشکار بتواند خود را برای ادامه مسابقه آماده کند. رختکن میدان اسب دوانی اما خالی از سکون است. همان شور و هیجان هنگام مسابقه به رنگ دیگری جریان دارد. تماشای مجدد دور انجام شده و فهمیدن اشتباهات حین مسابقه که هر سوار کاری می‌خواهد آنها را رفع کند تا در دور بعدی نتیجه ی بهتری بگیرد. آنهایی که آماده می شوند برای دور بعدی که گاها بدلیل تعدد تعداد اسب هایی که سوارشان می شوند پیاپی به میدان می روند.

پرواز خارجی