38 / 1

حسین ظهروند

سپهبد شائو یوئان مینگ معاون روابط بین الملل ارتش چین شب گذشته ۱۱ آذر ۹۸ با امیر دریادار حسین خانزادی دیدار و گفت وگو کرد.

پرواز خارجی