25 / 1

مرتضی صالحی

آمار ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان اصفهان در روز دوم ۸۱ نفر بود که ۸۸ درصد آن شامل مردان و ۱۲ درصد آن را زنان تشکیل دادند.

پرواز خارجی