36 / 1

حسین ظهروند

همزمان با حضور امیر دریادار سیاری رییس ستاد ارتش و دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناطق جنوبی نداجا، ۱۲۰ باب منزل سازمانی در منطقه سوم نبوت نداجا افتتاح و بهره برداری شد.همچنین با حضور در بیمارستان در حال ساخت ۶۴ تخت خوابه از نزدیک از روند ساخت آن بازید کرد

پرواز خارجی