رهبر انقلاب درباره روز ۱۶ آذر و دانشجو می‌فرمایند: روز دانشجو متعلق به دانشجویان ضد آمریکایی است. جالب است توجه کنید که ۱۶ آذر در سال ۳۲ که در آن سه نفر دانشجو به خاک و خون غلتیدند، تقریباً چهار ماه بعد از ۲۸ مرداد اتفاق افتاده؛ یعنی بعد از کودتای ۲۸ مرداد و آن اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه‌ای نیروها و سکوت همه، ناگهان به‌وسیله‌ای دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود می‌آید.

پرواز خارجی