28 / 9

امین آهویی

رزمایش طرح ترافیک زمستانی ۹۸ صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آذر با حضور سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.