آخر هفته و فیلم‌های سینمایی تلویزیون

تلویزیون برای آخر هفته، فیلم‌های سینمایی همچون "اجاره نشین‌ها"، "زاپاس"، "دختری با کفش‌های کتانی" و "فراری" را تدارک دیده است.

آخر هفته و فیلم‌های سینمایی تلویزیون

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، فیلم‌هایسینماییوتلویزیونیوانیمیشن«مهرهسوخته»،«اجارهنشینها»،«منقهرماننیستم»،«حالامیبینی»،«سرزمینبادها»،«نامزدیطولانی»،«پیلهآهنی»،«سرآشپز»،«سرقتآمریکایی»،«زاپاس»،«شرلوکهولمز 1»،«منچهکسیهستم»،«زیبایبینظیر»،«بالها»،«آرزویبزرگ»،«کلووتئو»، «آلتینای»،«برگوباد»،«نبردخرگوشی»،«معلممراکوچککردم»،«مکالمه»،«کشتیآنجلیکا»،«مارکتوایندرجستجویطلا»،«دربست»،«پدرانوپسران»،«جیمدکمهولوکاسلوکوموتیوران»،«عشقمیراثیپایانناپذیر»،«سفربهکوهستان»و«بهگاتاکاخوشآمدید»،«عکسهایهالیسوود»،«دختریباکفشهایکتانی»،«اردوگاهروزانهپدر»،«گورو»،«امیدوآرزو»،«فراری»و«تنهامیانامواج»پنجشنبهوجمعه 21 و 22 آذرماهازشبکههایسیمارویآنتنمیرود.

اجاره‌نشین‌ها به روایت شبکه یک

فیلمسینمایی«مهرهسوخته»بهکارگردانیکانرالین،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 23 ازشبکهیکسیماپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیماریواسپیتیا،ولنکینومارچلامارخواهیمدید: رایلیکانرزازکارمندانباسابقهسازمانسیااست. اوکهمتوجهکارهایکثیفسازمانوشنودتلفنهاوکارگذاشتندوربیندرمنازلتعدادیازشهروندانمی‌شود،دستبهافشاگریزدهوباضبطویدئوییهمه‌چیزرااعترافمیکندوسازمانسیارادرموقعیتبسیارخطرناکیقرارمیدهد. مأمورانسازمانرایلیراتحتتعقیبقرارمیدهندورایلیبهناچارباکمکدوستشاستلابهکلمبیافرارکردهودرآنجابایکهویتجعلیساکنمیشود. نامزدرایلیبیلداناوانکهاوهمازمأمورانوکارمندانسیااست،باایناقدامرایلیازکاراخراجمیشود. داناوانبرایاثباتوفاداریخودبهسازمانسیابهکلمبیارفتهو ...

فیلمسینمایی«اجارهنشینها»بهکارگردانیداریوشمهرجویی،جمعه 22 آذرماهساعت 16 ازشبکهیکسیماپخشخواهدشد.درخلاصهداستانفیلمآمدهاست: یکآپارتماندرحاشیهشهرتهرانکهمالکشدرگذشته،بدونوارثماندهوادارهامورآپارتمانومستاجرهارامباشرمالکدرگذشته،کهخودنیزساکنهمینساختماناستبهعهدهگرفتهوقصدداردباهمکارییکمشاوراملاکمحلیملکراتصاحبکند. آپارتمانفرسودهونیازمندتعمیراتاساسیاستاماعباسآقانهخودوظیفهتعمیراترابهعهدهمیگیردونهبهدیگرساکناناجازهانجاماینکاررامیدهد. دراینساختمانهریکازساکنانبهدنبالبهکرسینشاندنحرفونظرخودندواینامکانتفاهمبرسرچگونگیتأمینهزینههایتعمیراتراازبینمیبرد،تااینکهعباسآقابهتوصیهمادرشمجلسشامیتدارکمیبیندومیپذیردکهبامشارکتهمهساکنانهزینهتعمیراتتأمینشود،امافردایآنروزاینتوافقباتوصیههایغلامترکهایبهعباسآقابرهممیخوردوکارتعمیراتساختمانهمچنانبرزمینمیماندتااینکه ...

مرحومعزتاللهانتظامی،اکبرعبدی،حسینسرشار،مرحومهحمیدهخیرآبادی،رضارویگریوایرجراددرفیلمسینمایی«اجارهنشینها»هنرنماییکردهاند.

نامزدی طولانی در شبکهدوسیما

فیلمتلویزیونی«منقهرماننیستم»بهکارگردانیمحسنتوکلی،پنجشنبه 21 آذرماهساعت‌‌8 ازشبکهدوسیماپخشمیشود.دراینفیلمخواهیمدید: دریکیازروستاها،پسرکیتوانستهگلۀگوسفندانراازچنگالگرگنجاتدهد. اینموضوعباعثشدهاسمپسرکبهعنوانیکقهرماندرروزنامههایشهرستانچاپشود. اینموضوعدربیناهالیرستمآبادنیزپیچیدهاست. ولهولهایدربینبچههایروستاافتادهتاباانجامیکعملقهرمانانهاسمشاندرروزنامۀشهرستانبهچاپبرسد. همزمانبااینموضوعپیداشدنِپیکرِنیمهجانِیکیازاهالیدرکنارچالهایکندهشده،شایعۀبودنگنجدرروستارادربیناهالیبهوجودآوردهاست. داستانعملقهرمانانۀبچههایروستاویافتنگنجخیالیتوسطبزرگترهادرهمتنیدهمیشود. حسنقهرماناصلیقصهکهکودکیبیشنیست،برایقهرمانشدندستبهکارهایمختلفیمیزند ...

امیررضامحمدی،محمدعلیمیلانلو،سجادهنرمندوحسینعاملقناددراینفیلمبازیکردهاند.

فیلمسینمایی«حالامیبینی»بهکارگردانیجانامچو،جمعه 22 آذرماهساعت 30 دقیقهبامدادازشبکهدوسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیبابیکوهن،الکسکرتزمنوروبرتواورسیخواهیمدید: چهارشعبدهبازاصلییکسالپسازاتفاقاتبهوجودآمدهودستبهسرکردنپلیسومحبوبیتیکهنزدمردمبهدستآوردهبودندتصمیممیگیرندبازهمبهصحنهبازگردند،امانمایشیکهاینچهارنفربرایبازگشتشانتدارکدیدهبودندتوسطیکهکرونابغۀتکنولوژیبههممی‌ریزد. درادامهوالتراینچهارشعبدهبازرامجاببههمکاریدریکسرقتبزرگمیکند؛سرقتیکهبهاینراحتیهاشدنینیستو ...

انیمیشنسینمایی«سرزمینبادها»بهکارگردانیسرجیومانفیو،جمعه 22 آذرماهساعت 8 ازشبکهدوسیماپخشخواهدشد.دراینانیمیشنخواهیمدید: مادامکلاغوویچباربودنچرختولیدبادتصمیمداردسرزمینبادهارانابودکند،وراهرابرایرسیدنبهاهدافنادرستخودهموارکند. قهرمانانماباکمکهممیخواهندجلویاورابگیرندو ...

فیلمسینمایی«نامزدیطولانی»بهکارگردانیتاکاهیسازیزه،جمعه 22 آذرماهساعت 17:30 ازشبکهدوسیماپخشخواهدشد.داستاناینفیلمبابازیتائوتسوچیا،کانجیفوروتاچیوکنتاهامانودربارهساشیومایی،پسرودخترجوانیاستکهپسازدیداریکوتاهبههمعلاقهمندشدهونامزدمیشوند. درحالیکهآنهاخودرابرایمراسمازدواجآمادهمیکنند،ماییدچارتشنجیشدیدشدهوبهکمافرومیرود. ماییبیشازیکسالدرکمامیمانندوخانوادهاشازساشیمیخواهندکهبهدنبالزندگیاشبرود،اماساشینمیپذیردوبهمراقبتازماییادامهمی‌دهدتااینکهاوبههوشمیآید. ماییپسازبههوشآمدنبهلحاظحرکتیوذهنیدچارمشکلاتزیادیشدهاستاماساشیبههمراهخانوادهماییسالهابرایبهبودیاوتلاشمیکنند. پسازمدتیساشیدرمییابدکهماییقادرنیستاورابهیادآورد،بههمیندلیلبرایآنکهاورااذیتنکند،ازاوفاصلهمیگیرد ...

سرآشپز بهشبکهسهمی‌آید

فیلمتلویزیونی«پیلهآهنی»بهکارگردانیآرمینایثاریان،پنجشنبه21 آذرماهساعت 10 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمخواهیددید: سرگردصداقتافسرپلیسراهوراستکهمتوجهمفقودشدنیکماشیندرجادهمیشودوهمینآغازماجراییپرفرازونشیباست. رضاومریمزنوشوهریکهبهخاطرلجبازیبایکدیگرقصدجداشدنازهمرادارندبرایبرگرداندندخترشانازمنزلمادربزرگشراهیشمالمیشوند. دربینراهطبقمعمولآنهابایکدیگربگومگومیکنندوازسرلجبازیموبایلهایهمرابهبیرونپرتابمیکنند. رضاکهعصبانیمیشودجلوییکنیسانمیپیچدواوراازجادهمنحرفمیکند. رانندهنیسانکهصاحبیکتعمیرگاهاستوباپسرشراهیمنزلاستازکاراوخشمگینشدهوهمینکارراباانهامی‌کندکهمنجربهپرتابشدنماشینآنهابهتهدرهمیشود ...

سعیدچنگیزیان،توماجدانشبهزادیومحمدربانیدرفیلمتلویزیونی«پیلهآهنی»بازیکردهاند.

فیلمسینمایی«سرآشپز»بهکارگردانیراجامنون،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 16 ازشبکهسهسیماپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیسیفعلیخان،پادماپریاودانیسکارتیکخواهیددید: راشانازکودکیدرآرزویسرآشپزشدناستوبعدازسالهاسختیوکارگریبهآرزویخودمیرسدامااوهنوزراضینیستوبرایپیشرفتکاریباوجودداشتنیکپسرکوچک،ازهمسرشجداشدهودریکرستورانآمریکاییمشغولبهکاراست. اماپسازسالهاهنوزبهآرامشوشرایطدلخواهشنرسیدهاستوبهدلیلتفاوتهایفرهنگیبارهاوبارهابامشتریهاوهمکارانشدرگیرشدهتااینکهصاحبرستوراناورااخراجمیکند. راشانبرایاستراحتوسرزدنبهپسرشبههندوستانبرمیگرددوبهپیشنهادهمسرسابقشتصمیممیگیردتاپیداکردنیکشغلجدیددرخارجازکشور،درهمانهندوستانبرروییکرستورانسیارکارکند. اودرابتدامخالفاستواینکاررادرشأنخودنمیداندامابالاخرهبااصرارپسرشودیگراناینکارراقبولمیکند. اویکاتوبوسکهنهراتعمیرمیکندوآنرابهیکرستورانزیبایسیارتبدیلمیکند. همسرسابقراشانهمقصدداردبایکیازمردهایپولدارفامیلازدواجکندوهمینموضوعباعثشدهراشانکارشرابررویرستورانسیارجدیبگیردتاشایدبتواندتوجههمسرسابقشرادوبارهبهسمتخودجلبکندکه ...

فیلمسینمایی«سرقتآمریکایی»بهکارگردانیبارتلایتون،جمعه 22آذرماهساعت 30 دقیقهبامدادازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیاستنتسرریهاردووارنلیپکاخواهیددید: استنسرپسرجوانیاستکهبهتازگیوارددانشگاهشدهاست. اوصاحبیکخانوادهبسیارخونگرموصمیمیاستوبهشدتبهخانوادهخودعلاقمنداست. روزیاودریکیازجلساتبازدیدازیککتابخانهقدیمیباکتابیمواجهمیشودکهمتصدیکتابخانهآنراگرانترینکتابهنریحالحاضردرجهانمعرفیمیکند. اونیزدرملاقاتبادوستشوارنماجرایکتابرابرایشتعریفمیکند. وارننیزباشنیدناینخبرنقشهسرقتکتاب،همانندصاعقهایبهذهنشخطورمیکندکه ...

فیلمسینمایی«زاپاس»بهکارگردانیبرزونیکنژاد،جمعه 22 آذرماهساعت 14:30 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.درخلاصهداستانفیلمآمدهاست: یکتیمفوتبالکهدردستهسومکشورفعالیتمیکردهاستبهدستهدومصعودمیکند،سعیددراینراهدرآخرینلحظاتبازیاخردچارمصدومیتپامیشودوسلامتیاشبهخطرمیافتد. مربیتیمشوهرخالهاوبهنامداووداست،داوودودخترخالهاشنعنانامزدندامابعدازایناتفاقداوودباازدواجآنهامخالفتمیکند ...

درفیلمسینمایی«زاپاس»؛امیرجعفری،ریمارامینفر،احمدمهرانفروشبنممقدمینقشآفرینیکردهاند.

فیلمسینمایی«شرلوکهولمز 1»بهکارگردانیآندریکاوان،جمعه 22 آذرماهساعت 19 ازشبکهسهسیماپخشمیشود.دراینفیلمبابازیایگورپیترکو،آندریپانولیانکاگریوخواهیددید: دراواخرقرننوزدهمدکترواتسونکهدکترارتشبودهبهعلتجراحتیکهدرپایشایجادشدهپیشازموعدبازنشستهمیشود. اوبراثرتصادفدرخیابانشاهدکشتهشدنمردیجواناستکهظاهراًباکالسکهتصادفکرده،ولیکاراگاهمعروفشرلوکهلمزدرصحنهحاضرشدهومعتقداستکهمردعابرعمدابهقتلرسیدهوبهوسیلهیکشیآهنیمضروبوکشتهشده. آندوبرایاظهارشهادتبهادارهپلیسرفتهواینسرآغازهمکاریآندوبرایپیداکردنقاتلمیشود. هولمزبهواتسونکهجاییرادرلندننداردپیشنهادمیدهدکهبااودرآپارتمانشهمخانهشودکه ...

زیبای بی‌نظیر درشبکهچهارسیما

فیلمسینماییجدید«منچهکسیهستم»بهکارگردانیبارانبوادار،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 20:30 ازشبکهچهارسیمارویآنتنمیرود.دراینفیلمبابازیتامشیلینگ،الیاسمبارکوهاناهرتسشپرونگخواهیمدید: بنجامین،یکجوانآلمانیونابغهکامپیوتر است،دردورانمدرسهمنزویوخجالتیبودهوهیچدوستینداشتهوازخانوادهایازهمپاشیدهوبامادربزرگشزندگیمیکند. هکرمعروفیبهنامامآرایکسکهتحتتعقیبپلیساست،الگویبنیامینبرایکارهایبعدیشقرارگرفتهاست. بنیامینبههمراهسهنفردیگریکگروههکریتشکیلمیدهند. آنهامیخواهندجاییبرایخوددرمیانهکرهابازکنندوبهامآرایکسنزدیکشوند. آنهابهدستورامآرایکسواردسیستمامنیتیپلیسمیشوند اما بعدمتوجهمیشونداینیکتلهبوده. بنیامینشناساییشدهودستگیرمیشود ...

فیلمسینماییجدید«زیبایبینظیر»بهکارگردانیسیمونابود،جمعه 22 آذرماهساعت 20:30 ازشبکهچهاررویآنتنمیرود.درخلاصهداستانفیلمبابازیجسیکابراونفیندلیوجرمیاروینآمدهاست: بلادخترجوانیاستکهدرکتابخانهکارمیکندوازگلوگیاهمیترسدوآرزویشایناستکهنویسندهکتابکودکانشود. درهمسایگیاوپیرمردبداخلاقیاستکهبهدلیلاینکهبلابهباغچهخانهاشرسیدگینمیکندازاوبسیارعصبانیاست. اماصاحبخانهبهبلایکماهزمانمیدهدتاباغچهرامرتبکند. بلاچارهاینداردکهباغچهرامرتبکندودرهمینشرایطارتباطصمیمانهایبینبلاوپیرمردهمسایهشکلمیگیرد. بلادرهمینحینمشغولنوشتنکتابشاستکه ...

آرزوی بزرگ در شبکهپنجسیما

انیمیشنسینمایی«بالها»بهکارگردانیالگالاپاتو،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهپنجسیماپخشمیشود.دراینانیمیشنخواهیمدید:چندهفتهقبلازبرگزارییکرقابتنمایشهواپیماییبزرگ،ایسقبولمیکندتادراینمسابقهشرکتکندتابهیکقهرمانتبدیلشودو...

فیلمسینمایی«آرزویبزرگ»بهکارگردانیتاکائوکاتو،جمعه 22 آذرماهساعت 9 ازشبکهپنجپخشمیشود.درخلاصهداستانفیلمبابازیماتاکوکومای،شوتاروموریکوبووشانسوکهساکایاآمدهاست: پسریبهنامگورودوستداردکهدرمسابقاتبیسبالعنوانقهرمانیبگیرد،پدرشهمازبازیکنانبیسبالاست،ولیبهشهرجدیدیمنتقلمیشوندودرتیمهایجدیدیعضومیشوند. گوروبرایقهرمانشدنتیمشتمامسعیشرامیکندونهایتاًتیمشرابهاینموفقیتمیرساند؛اما ...

فیلمسینمایی«کلووتئو»بهکارگردانیانزساندز،جمعه 22 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهپنجپخشمیشود.دراینفیلمبابازیتئواکوماک،داکوتاجانسونواشلیاسپرینگرخواهیمدید: تئومردیاستکهدوستانشدرقطبشمالبهاوگوشزدمیکنندکهزمیندراثرکارهاییکهانسانهامیکنندازقبیلساختنآسمانخراشهاوبهرهبرداریهایبیرویهازمنابعطبیعیوساختنبیرویهخودرودرحالگرمشدناستواینمیتواندباعثذوبشدنیخهایقطبشمالگردد. آنهاتئورامامورمینمایندکهبهشهربرودوپیامشانرابهرهبرانآنهابرساند . تئودرشهربادختربیخانمانیبهنامکلوودوستانشتایلروسوئیتآشنامیشود. آنهاسعیمیکنندکهبهتئوکمککنندواورابهسازمانمللمیبرندولی ...

فیلم‌های شبکهشما

فیلمتلویزیونی«آلتینای»بهکارگردانیشاهینباباپور،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 23 ازشبکهشماپخشخواهدشد.دراینفیلمخواهیمدید: ایلترکمنبهاسبیعلاقهخاصیدارندکهجزءاسبهایاصیلترکمناست،شخصیبهدزدیاسبرویمیآوردوتوسطیکیازافرادایلکشتهمیشود. همزمانبرایدیهمقتولبایدقالیدورومحصولایلبافتهشودکهتوسطافرادیخرابمیشودتاایلفردقاتلمجبوربهفروشاسباصیلونابترکمنشوندتادیهپرداختشود،یکفردخارجیهمبرایخریداسبپیشنهادپولزیادیدادهامادخترصاحباسبراضیبهفروشنمیشود،ودریکشبکهرئیسایلفریبخارجیهارامیخورد،آنهااسبرامیدزدندومیبرندوایلبرایپیداکردناسبآنهاراتعقیبمیکندو ...کاظمهژیرآزاد،مهدیصباغیومحسنآفتابسواردرفیلمتلویزیونی«آلتینای»هنرنماییکردهاند.

فیلمتلویزیونی«برگوباد»بهکارگردانیجوادافشار،جمعه 22 آذرماهساعت 13:30 ازشبکهشماپخشخواهدشد. در خلاصهداستانآمدهاست: دختریکهدرایامنامزدیبهسرمیبرد،باافتادندرختفلجمیشودوویلچرنشینمیگردد. تازهدامادکهدردورانسربازیاست،نمیتواندبااینشرایطکناربیایدومداومباخودشکلنجارمیرودکهجداشودیابااینرنجتمامنشدنیکناربیاید. نقطهعطفماجرا،افشایاینحقیقتاستکههمسربراینجاتخواهراوخودشرادرگیرماجراکردهوبهقیمتنجاتوسلامتخواهر،اینکفلجگشته. دامادکهاینایثاررادرمییابد ...

وحیدرهبانی،نیلوفرپوراحمدیوقدرتاللهصالحیدرفیلمتلویزیونی«برگوباد»بازیکردهاند.

نبرد خرگوشی درشبکهامید

انیمیشنسینمایی«نبردخرگوشی»بهکارگردانیویلگلوک،پنجشنبه 21 آذرماهساعت 18 ازشبکهامیدپخشخواهدشد.دراینانیمیشنخواهیمدید:یکخرگوشسرکشوبازیگوشبهاسمپیتردرتلاشاستتادزدکیواردباغسبزیجاتیککشاورزشود. اما ...

فیلمسینمایی«معلممراکوچککردم»بهکارگردانیسیونیولتروالت،جمعه 22 آذرماهساعت 18 ازشبکهامیدپخشخواهدشد.دراینفیلمبابازیسابینلودینگ،آنجاکلینگواسکارکیمارخواهیمدید: پسریکهتازهبهمدرسهجدیدرفتهاستمیفهمدکهمعلمشانکوچکشدهاستوازطرفیهیاتمدیرهقصدخرابکردنمدرسهراداردوویبایدبتوانددرمدت 24 ساعتدوبارهخانممعلمرابهحالتقبلیبرگرداندتا ...

کشتی آنجلیکا درشبکهافق

فیلمسینمایی«مکالمه»بهکارگردانیفرانسیسفوردکاپولا،جمعه 22 آذرماهساعت 10 ازشبکهافقپخشخواهدشد.درخلاصهداستانفیلمبابازیجینهکمنوجانکازالخواهیددید: ریکاولیکجاسوسخصوصیاستودرکارخودشیکنابغهومنحصربهفرداست. ویمردیتنهاستوازاینکهبارهابهخاطرفروشاطلاعاتافرادبیگناهباعثکشتهشدنآنهاشدهدارایعذابوجداناست. درپرونده­یجدیدشاومکالمهیزوججوانیراکهدرمیدانیشلوغدرسانفرانسیسکودرحالقدمزدنهستندضبطمیکند. ویدرطولفیلمبارهاوبارهااینمکالمهراگوشمیکندومتوجهخطریمیشودکهآنزوججوانراتهدیدمیکند. ویتصمیممیگیردکهتحویلنوارهارابهتعویقبیندازدیااصلاًازدادنآنهاخودداریکندولیرییس (رابرتدووال) باحقهایقدیمینوارهاراازویمیدزدد....

فیلمسینمایی«کشتیآنجلیکا»بهکارگردانیمحمدبزرگنیا،جمعه 22 آذرماهساعت 18:30 ازشبکهافقپخشخواهدشد.دراینفیلمخواهیمدید: سالهاپیش،یککشتیبهنامآنجلیکاحاویمقدارزیادیطلادرخلیجفارسغرقشدهاست. احمدبیکمردیازاهالیشیرازاستکهپسازسالهازندگیوکاردرهندوستان،نقشهایازمحلغرقشدنکشتیدرخلیجفارسبهدستآوردهوبراییافتنآنبهایرانبازمیگردد. ازآنجاکهآمادهکردنیککشتیورفتنبهدنبالیافتنگنج،هزینهزیادیدارد،احمدبیکنزدحاکمشیرازرفتهازاودرازایتقسیمگنج،کمکمیخواهد. حاکمنیزکهفردبدجنسیاست،قبولکردهوپسرخودرابههمراهاحمدبیکراهیمیسازد. پسازطیمسافتیزیادوباگذشتچندروز،احمدبیکوگروههمراهبهمحلاحتمالیغرقشدنکشتیمیرسند،اما ...

درفیلمسینمایی«کشتیآنجلیکا»؛داریوشارجمند،عزتالهانتظامی،مهدیفتحی،مجیدمظفری،آتیلاپسیانی،پرویزپورحسینی،جمشیدجهانزاده،کتایونریاحینقشآفرینیکردهاند.

فیلم‌های شبکهنمایش

فیلمهایسینماییوتلویزیونی«مارکتوایندرجستجویطلا»،«دربست»بهکارگردانیعلیخامهپرستفرد،«پدرانوپسران»،«جیمدکمهولوکاسلوکوموتیوران»،«عشقمیراثیپایانناپذیر»،«سفربهکوهستان»و«بهگاتاکاخوشآمدید»پنجشنبه 21 آذرماهساعت 11، 13، 15، 17، 19، 21 و 23 ازشبکهنمایشرویآنتنمیرود.

فیلمهایسینماییوتلویزیونی«عکسهایهالیسوود»،«دختریباکفشهایکتانی»بهکارگردانیرسولصدرعاملی،«اردوگاهروزانهپدر»،«گورو»،«امیدوآرزو»،«فراری»و«تنهامیانامواج»جمعه 22 آذرماهساعت 11، 13، 15، 17، 19، 21 و 23 ازشبکهنمایشپخشمیشود.

انتهایپیام /

 

واژه های کاربردی مرتبط

آخرین اخبار انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک استان

تبلیغات
بیشتر بخوانید...
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار فرهنگی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11
همراه اول
ایران مال
صنایع دستی
بلیط هواپیما