32 / 1

ناصر جعفری

ایران امروز غرق در اندوه و ماتم است.تهران غمگینانه خود را برای وداع با سردار سرافراز جبهه مقاومت سپهید شهید سلیمانی آماده میکند.

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11