18 / 1

مراد نورالهی

بارندگی و سیل هفته گذشته به شهرستان جاسک در شرق هرمزگان مخصوصا روستاهایی مانند "سدیچ" خسارتهای زیادی وارد کرده است. رسیدگی و کمک به سیل زدگان این منطقه در حال انجام است اما باید سرعت بیشتری گرفته و سپس بازسازی مناطق آسیب دیده در اولویت قرار گیرد.

پرواز خارجی