لحظاتی از دیدار و گفتگو با رهبران افغانستان در دره پنج‌شیر