ماهواره بر سیمرغ یک مـاهواره بر دو مــرحله‌ای با سوخت مایع است که می‎تواند ماهـــواره ‎هایی با جرم سنگین‌تـــر نسبت به ماهواره‌بــر سفـــیر یعنی تـا ۲۵۰ کیلوگرم را بـه مــدار حــدود ۵۰۰ کیلومتری زمین با زاویه میل مداری ۵۵ درجه پـــرتاب کند. سیمرغ همچنین این توان را دارد که مــاهواره‎‌هایی با جـرم چند صد کیلوگرم را در مدار‌های نزدیک به زمین (LEO) تزری کند

پرواز خارجی