30 / 22

رضا عادلی

بارش برف تبریز راسفید پوش کرد، با سرد شدن هوا و کاهش محسوس دما در تبریز که در برخی نقاط دمای هوا تا -۱۳ درجه بود، تبریز سفیدپوش شد

پرواز خارجی
انتخابات مجلس شورای اسلامی 11