سرود | سلیمان عشق

نماهنگی در رثای سردار دلها، با اجرای گروه سرود بین المللی نسیم رحمت.



کارگزاری فارابی