از طاغوت گسستیم به الله پیوستیم

‌تصویربردار: امیرحسین قلیزاده

صدابردار: یوسف بابانی

اجرا و تدوین: علیرضا کارگذار

کارگزاری فارابی