اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان اعلام شد

اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری‌های استان اصفهان اعلام شد.

اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اسامی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری‌های استان اصفهان اعلام شد.

فرمانداری‌های شهرستان‌های استان اصفهان در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که این اسامی در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن اعلام می‌شود.

اسامی نامزدهای  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های استان اصفهان به شرح زیر است:

اصفهان
1- سیدمحمد على آبدار اصفهانى فرزند سید جلال کد نامزد 1124
2- فریبا ابوطالبى جوزدانى فرزند اصغرمشهور به زینب نیا کد نامزد 1128
3 - مجید اجل لوئیان فرزند حسن کد نامزد 1142
4 - نیره اخوان بیطرف فرزند جواد مشهور به خانم اخوان خانم کامران خانم بی طرف کد نامزد 1148
5 - محمد آذربایجانى فرزند مصطفی مشهور به دکتر آذربایجانی کد نامزد 1151
6 - مرتضى استکى فرزند علی کد نامزد 1154
7 - محمدرضا اسماعیلى فرزند احمد کد نامزد 1158
8 - مرتضى اشرفى فرزند احمد کد نامزد 1159
9 - بدری آقاجانى فشارکى فرزند اصغر کد نامزد 1169
10 - محمودرضا آقاخالوئى فرزند اسماعیل کد نامزد 1172
11 - امید اقبالى فرزند محمود کد نامزد 1174
12 - رحمان آماده جونقانى فرزند طهماسب کد نامزد 1181
13 -  محمد امامى کوپائى فرزند حسین کد نامزد 1184
14 - علیرضا امامى میبدی فرزند رسول کد نامزد 1185
15 - مجتبى امینى اسفیدواجانى فرزند مرتضی کد نامزد 1195
16 - جلال امینى فرد فرزند محمد مشهور به مهندس امینی کد نامزد 1196
17 - على انصاری طادی فرزند فضل علی کد نامزد 1198
18 - حسین ایزدی گارماسه فرزند نصراله کد نامزد 1215
19 - مهدی بابائى باغبادرانى فرزند محمدعلی کد نامزد 1216
20 - منصور باقرصاد رنانى فرزند حسن کد نامزد 1221
21 - حسن باقری فرزند فضل الله کد نامزد 1224
22 - امیرحسین بانکى پور فرد فرزند اسماعیل مشهور به بانکى کد نامزد 1229
23 - رسول بخشى دستجردی فرزند رضا کد نامزد 1244
24 - محمدرضا بکرانى بالانى فرزند حسن مشهور به بالانى کد نامزد 1248
25 - ابوالحسن بهرام پوری فرزند على مشهور به بهرامپور کد نامزد 1254
26 - حسین بهرامى فرزند احمد مشهور به داوود کد نامزد 1255
27 - امیرحسین پیش خوان فرزند محمود کد نامزد 1271
28 - ناهید تاج الدین فرزند محمد مشهور به تاج الدین کد نامزد 1278
29 - رسول ترکش اصفهانى فرزند جواد کد نامزد 1284
30 - حسین ترکى افارانى فرزند شعبانعلی کد نامزد 1286
31 - حبیب اله جان نثاری لادانى فرزند حسن کد نامزد 1294
32 - شهریار جبل عاملى فرزند علی کد نامزد 1295
33 - مهشید چنگیز فرزند رضا کد نامزد 1419
34 - زهرا حاتمى فرزند على اکبر کد نامزد 1424
35 - احسان حجت پناه فرزند جعفر کد نامزد 1445
36 - امین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد 1448
37 -  علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد 1466
38 - جعفر خاوری فرزند محمد کد نامزد 1468
39 - على اکبر داستانپورحسین آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد 1481
40 - حسن داوری دولت آبادی فرزند نعمت اله کد نامزد 1482
41 - ناصر دهقانى پوده فرزند نورالله کد نامزد 1486
42 - صدیقه ربیعى فرزند قاسم کد نامزد 1496
43 - امیرحسین ربیعى طرئى فرزند على اکبر کد نامزد 1497
44 - غلامرضا رحیمى طالخونچه فرزند بهرام کد نامزد 1514
45 - محمدتقى رفیعى فرزند مرحوم اکبر کد نامزد 1524
46 - علیرضا ریاحى فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1545
47 - علیرضا زمانى فرزند جانقلى کد نامزد 1549
48 - علیرضا زمانى فرزند حسین کد نامزد 1551
49 - مصطفى زمانى فرزند عبدالحسین کد نامزد 1552
50 - امیرحسین زندی آتشبار فرزند محمد کد نامزد 1554
51 -  علیرضا ساکیانى فرزند ابوالحسن کد نامزد 1561
52 - مجتبى ستوده نیک فرزند عبدالرحیم مشهور به صوفیان کد نامزد 1568
53 -  سیداحمد سجادی جزی فرزند سید مرتضى مشهور به سجادی کد نامزد 1569
54 -  نصرالله سخاوتى لادانى فرزند قاسم علی مشهور به سخاوتى کد نامزد 1572
55 - رضا سعادت نیا فرزند محمدعلی کد نامزد 1582
56 - زهرا سعیدی مبارکه فرزند سهراب مشهور به زهرا مبارکه کد نامزد 1585
57 -  سیدعلیرضا سمائى فرزند سیدمحمود کد نامزد 1586
58 -  الهه سادات شاه برخوردار فرزند سیدرضا کد نامزد 1594
59 -  ماشاءاله شاه نوش فروشانى فرزند عبدالرسول کد نامزد 1598
60 -  عباس شریبى فرزند حسن کد نامزد 1612
61 -  احسان شریعتى فرانى فرزند حسنعلی کد نامزد 1614
62 -  احمد شریعتى کمال آبادی فرزند محمد مشهور به دکتر شریعتی کد نامزد 1615
63 -  على شریفى فرزند حمزه کد نامزد 1617
64 - نرگس خاتون شریفى بوگری فرزند کیومرث کد نامزد 1621
65 - مجید شریفى قورتانى فرزند مسیب کد نامزد 1624
66 - احمدرضا شفیعى فرزند حبیب اله کد نامزد 1625
67 -  محمدرسول شمس فرزند حسن کد نامزد 1628
68 -  محمدعلى شمس فرزند حسین کد نامزد 1629
69 - على شیخ ابومسعودی فرزند عباس کد نامزد 1644
70 -  زهرا شیخى مبارکه فرزند اسدالله کد نامزد 1646
71 - رضا شیرانى بیدآبادی فرزند نادعلی کد نامزد 1647
72 - غلامحسین صادقیان رنانى فرزند حسین مشهور به دکتر صادقیان کد نامزد 1662
73 - نعمت اله صفاهانى عمروآبادی فرزند غلامحسین کد نامزد 1665
74 - هاشم صفائى فرزند کریم مشهور به دکتر صفائى کد نامزد 1668
75 - محمدحسین صفری قهساره فرزند حیدر کد نامزد 1674
76 - محمد ضیائى فرزند شکراله مشهور به ضیاء کد نامزد 1677
77 - سیدحمیدرضا طالقانى اصفهانى فرزند سیدحسن کد نامزد 1681
78 - مهدی طغیانى فرزند مرتضی کد نامزد 1686
79 - علیرضا طغیانى خوراسگانى فرزند حسین کد نامزد 1687
80 - وحید عباسى فرزند مرتضی کد نامزد 1698
81 - روح اله عباسیان جزی فرزند حسین کد نامزد 1711
82 - محمد عسگری فرزند سرافرازخان مشهور به ضرغام کد نامزد 1714
83 - مهدی غلامى فرزند رمضانعلی کد نامزد 1725
84 - محمدرضا فلاح فرزند علی کد نامزد 1742
85 - سیدمصطفى فتحى شیرازانى فرزند سیدمهدی کد نامزد 1744
86 - محمد قادری فرزند رمضان کد نامزد 1752
87 - مهدی قاسمى على آبادی فرزند محمد مشهور به قاسمى کد نامزد 1759
88 -  ابوالفضل قربانى فرزند مرتضی مشهور به مهندس قربانی کد نامزد 1765
89 - رحمت اله قنبری شیخ شبانى فرزند اسدالله کد نامزد 1768
90 - محمدمهدی کاظمى فرزند قربانعلی کد نامزد 1774
91 - سیده سمیه کاظمى شیخ شبانى فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد 1775
92 - حسن کامران دستجردی فرزند محمد علی مشهور به دکتر کامران کد نامزد 1776
93 - علیرضا کرباس چى فرزند محمد کد نامزد 1779
94 - مصطفى کشانى فرزند حسن کد نامزد 1787
95 - اکبر کشکولى فرزند اصغر کد نامزد 1788
96 - علیرضا کمالیان فرزند سیاه بخش کد نامزد 1791
97 - علیرضا کوچکى ایده فرزند برزو کد نامزد 1792
98 - نرجس گلشن فرزند محمدحسن کد نامزد 1797
99 - مرتضى گلشنى منش فرزند حسن کد نامزد 1798
100- فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد 1799
101 - محسن محمدمیرزائى بافران فرزند محمد کد نامزد 1821
102 - بهمن محمدی فرزند اصغر کد نامزد 1822
103 - خدایار مختاری کرچگانى فرزند عبدالحسین مشهور به دکتر مختاری - دکترخدایار کد نامزد 1842
104 - حمزه مصیب زاده فرزند حسین کد نامزد 1851
105 - عباس مظاهری فرزند یداله کد نامزد 1854
106 - رحیم معززی حاجی لاری فرزند عباس کد نامزد 1856
107 - محمود معلمى فرزند ابوالفضل کد نامزد 1857
108 - عباس مقتدایی خوراسگانى فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر مقتدایى کد نامزد 1862
109 - مهدی منتظری قهجاورستانى فرزند رضا کد نامزد 1869
110 - مجتبى مهرپرور فرزند حسن کد نامزد 1881
111 - منوچهر مهروی پور فرزند میرزا آقا مشهور به محوری کد نامزد 1884
112 - سیدمرتضى موسوی احمدآبادی فرزند سید گلاب کد نامزد 1891
113 - سیدمجید موسویان احمدابادی فرزند مصطفی کد نامزد 1894
114 - حسین میرزائى فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1897
115 - سیداحسان میرمحمدصادقى فرزند سیدکمال کد نامزد 1899
116 - سیدحسین میرمهدی فرزند سید اسد الله کد نامزد 1911
117 - مجید نادرالاصلى فرزند احمد کد نامزد 1912
118 - همت على نادری دره شوری فرزند نادر کد نامزد 1916
119 - حسن ناصح فرزند محمود کد نامزد 1919
120 - مصطفى ناصری سفتجانى فرزند آقا میرزا کد نامزد 1921
121 - زهره نریمانى فرزند عباس کد نامزد 1924
122 - مصطفى نصراصفهانى فرزند عبدالحسین کد نامزد 1927
123 - محسن نصری فرزند عبدالحسین کد نامزد 1928
124 - رضاعلى نوروزی فرزند محمدعلی مشهور به دکتر نوروزی کد نامزد 1944
125 - حسن نیک آئین فرزند مجید کد نامزد 1946
126 - مسعود نیک دستى فرزند محمود کد نامزد 1947
127 - مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد 1948
128 - حسن نیلى احمدآبادی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر نیلى کد نامزد 1952
129 - مرتضى هاشمى فرزند علی کد نامزد 1954
130 - على اکبر وندائى باصری فرزند عبداله مشهور به دکتر وندائى کد نامزد 1959
131 - مالک یبلوئى خمسلوئى فرزند محمدعلی کد نامزد 1965
132 - محمد یزدانیان فرزند على کد نامزد 1966
133 - على یزدانى کڃوئى فرزند امیرقلی کد نامزد 19683
134 - علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد  1969

اردستان 
1- پیمان آقائی فرزند جمشید کد 17
2- محمود باقری فرزند حسین کد 18
3- احمد بخشایش اردستانی فرزند حسین مشهور به دکتر بخشایش اردستانی کد 21
4- علی خادم مرتضوی فرزند اسماعیل کد 28
5- سید صادق طباطبایی نژاد فرزند سید یوسف مشهور به سیدصادق کد 48
6- محمدحسن فروزان فر فرزند سیف‌الله کد 51
7-محمد علی محمودی قهساره فرزند نوروز کد54


 شاهین شهر و میمه و برخوار 
1-جهانشاه جهانگیری پور فرزند رضا مشهور به نبی کد نامزد 149
2- حسین علی حاجی دلیگانی فرزند رضا مشهور به حاجی کد نامزد 152
3- سید علی حسینی فرزند سید حسن کد نامزد 156
4- باقر حیدری فرزند جعفر کد نامزد 157
5- بهنام خدا دوست فرزند غلامحسین کد نامزد 158
6- سید میلاد سید شمالی فرزند میر مجید مشهور به سید کد نامزد 169
7- علی شانظری گرگابی فرزند حسین مشهور به حاج علی کد نامزد 171
8- اسماعیل شاه نظری فرزند حسن مشهور به استاد کد نامزد 172
9- احمد رضا شیرانی بیدآبادی فرزند خلیل الله کد نامزد 175
10- امینه سادات طباطبایی سید محمد حسین کد نامزد 181
11- علیرضا عبدالهی نجف آبادی فرزند محمود کد نامزد 182
12- مهدی نیرومند فرزند علیرضا کد نامزد 217

 فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت
1- کمال احمدی فرزند عزت الله کد نامزد 124
2- محسن عبدالهی فرزند عبدالله کد 125
3- تقی اسدی فرزند صفر کد نامزد 127
4- سکینه بابایی چیگانی فرزند حیدر علی کد نامزد 145
5- اکبر ترکی فرزند اسدالله مشهور به دکتر ترکی کد نامزد 151
6- علی خسروی فرزند خسرو کد نامزد 161
7- محمد علی زرگرزاده اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 169
8- محمد علی سواد کوهی موگویی فرزند ولی مشهور به سواد کوهی کد نامزد 172
9- رسول سواری فرزند بخش علی کد نامزد 174
10- محسن صالحی فرزند مرتضی قلی کد نامزد 179
11- اعظم صالحی رزوه فرزند علیرضا کد 181
12- جمشید صفری فرزند علی اکبر کد 182
13- حسین عابدی مدیسه فرزند عبدالحمید مشهور به دکتر عابدی 184
14- محمد عرب چادگانی فرزند احمد کد 186
15- علیرضا علیمحمدی فرزند ابراهیم کد 187
16- غلامرضا کریمی فرزند باقر کد 191
17- حسین محمد صالحی دارانی فرزند فتح الله مشهور به دکتر صالحی کد 196
18- عیسی محمود صالح فرزند نامدار مشهور به صالحی کد 197
19- رضا علی معصومی خلجی فرزند علی اصغر 198
20- مجتبی مومنی فرزند حسن کد 195

کاشان و آران و بیدگل
1- مهدی انصاری فرزند عقیل 141
2- حسین علی پورمدنی فرزند عباس مشهور به مدنی 146
3- افسانه جباری فرزند حسین کد 149
4- محسن چتری بیدگلی فرزند حسن مشهور به چتری 152
5- حمیدر ضا حاج عباسی فرزند رحمت ا... کد 154
6- محمد حسین پور فرزند علی اکبر کد 157
7- حسین حنطه فرزند محمد مشهور به حنطه ای کد 161
8- محبوبه خدادادی زاده مهابادی فرزند رضا کد 162
9- سید علی خوارزمی فرزند سید جواد کد 164
10- حمید رضا دهقانی فرزند علی کد 168
11- مهدی رزاق زاده فرزند محمد 169
12- علی رضازاده فرزند خیر ا... کد 171
13- زهرا روحی نوش آبادی فرزند ماشاء ا... کد 175
14- حسن زاهدی بیدگلی فرزند ماشاء ا... کد 176
15- سید جواد ساداتی نژاد فرزند حسن مشهور به ساداتی و سادات نژاد کد 178
16- امید سبحانی مفرد فرزند حیدر کد 181
17- محمد حسین سلیمانی تبار فرزند مهدی مشهور به سلیمانی اردهالی کد 186
18- سعید شیخ ارانی فرزند عباس کد 191
19- ابوالفضل عباسی دری فرزند حسین کد 215
20- عباس عسلی فرزند خلیل کد 217
21- زهرا فخاریان کاشانی فرزند حسین کد 242
22- حسین فخره فرزند اسماعیل مشهور به فخره ای کد 245
23- علی قنبری کاشانی فرزند علی اکبر کد 248
24- ابراهیم کشاورز فرزند محمد کد 249
25- ماشاء ا... مشکینی فرزند یوسف کد 251
26- سید احمد مصطفوی کاشانی فرزند سید ابوالقاسم مشهور به کاشانی کد 252
27- محسن نبوتی فرزند حسین کد 259
28- محمد رضا نجفی فرزند میرزا آقا کد 261
29- حسین یزدی جوشقانی فرزند ماشاء ا... مشهور به یزدی کد 263


 نجف آباد، تیران و کرون 
1- ابوالفضل ابوترابی فرزند اسماعیل کد نامزدی 124
2- حسین ایمانیان فرزند نصرالله کد 147
3- قدرت الله خسرو شاهی فرزند اسد الله کد 158
4- محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد کد 161
5- علی اکبر دادخواه فرزند حسن کد 164
6- احمد زمانی قراقوشی فرزند محمد کد 175
7- علیرضا عباسی فرزند اکبر کد 186
8- یحیی کیانی فرزند ملا قلی کد 217
9- ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی فرزند غلامعلی مشهور به گلشاهی کد 218
10- رسول محمدی فرزند اصغر کد 219
11- سید ابوالحسن مطلبی فرزند سید کاظم کد 242
12- سید میثم معنوی فرزند سید ضیاء الدین کد 245
13- علی ناظمی آشتی فرزند محمود کد 256

 مبارکه 
1- سعید خلیلیان فرزند احمد کد 157
2- مهدی رجبی وینجی فرزند خدابخش کد 158
3- منصور رحیمی فرزند امامقلی کد159
4- تورج رمضانی فرزند علی کد 162
5- علی شهریاری طالخونچه فرزند قاسم علی کد 171
6- مجید شیخی مبارکه فرزند اسد ا... کد 172
7- پروین صالحی مبارکه فرزند رجبعلی کد 175
8- مهدی عطایی فرزند رجبعلی کد 178
9- مصطفی علیرضایی دیزیچه فرزند عبدالعلی کد 179
10- علی فخری فخرآبادی فرزند محمد علی کد 181
11- اصغر کامران فرزند مهدی کد 186
12- ارشاد کاویانی مبارکه فرزند قدرت کد187
13- علی اکبر مالکی فرزند نجف قلی کد 194
14- باقر محمد زاده شاه کوچکی فرزند حیدر مشهور به حسین کد 196
15- رمضان نادری فرزند ابوالقاسم کد 214

شهرضا و دهاقان 
1- محمدرضا آقایی فرزند حسن مشهور به دکتر آقائی کد 142
2- محمدرضا آقاجانیان فرزند محمد اسماعیل کد 127
3-سعید آقاسی مشهور به دکتر آقاسی فرزند مرتضی کد 129
4-باقر ابراهیمی فرزند قربانعلی کد 124
5- مهدی احمدی فرزند احمد کد 125
6-علی اصغر آقالر فرزند عوضعلی کد 128
7-حبیب الله بهرامی فرزند حسن کد 152
8-محمد جباری فرزند دوستعلی کد 156
9-سید علی حجازی دهقانی فرزند سید محمود کد 157
10-یعقوب حمیدی مشهور به حاجی یعقوب فرزند سعدون کد 161
11-مسعود رحمتی فرزند قدرت‌الله کد 168
12-علی شمسبگی فرزند ارسلان کد 185
13-محمد حسین صادقی فرزند غلامحسین کد 189
14-محمد علی ضیایی فرزند محمد جواد کد 192
15-مصطفی کافی فرزند محمد کد 218
16-سمیه کریمی فرزند سیف‌الله کد 219
17-فضل الله کفیل مشهور به حمید فرزند حبیب کد 245
18-سمیه محمودی فرزند غلامرضا کد 249
19-سید محسن میر بد فرزند نعمت الله 257
20-سید محمد حسین نواب فرزند سید ابوالحسن کد 262

 نطنز و بخش قمصر
1-جواد ابراهیمی فرزند ماندعلی کد 124
2-علیرضا احمدی فرزند محمد جواد کد 126
3-علیرضا ادائی خضری فرزند صدرالله کد 128
4-داود امینی فرزند عباسعلی کد 129
5-اسماعیل تکیه سادات فرزند نورالله کد 146
6- یاسر خالدی فرزند حسن کد 151
7-مسعود رضا خالقی فرزند حبیب مشهور به خالقی طرقی کد 152
8-مجید دادرس خالدی فرزند رحمت الله کد 156
9-محمدرضا ربیعی طرئی فرزند عباس کد 157
10- غلامعلی رسولی مشهور به رسولی فرزند غلامرضا کد 159
11-علی رضا روحی علیائی فرزند حسین کد 162
12-شمسی سعیدی فرزنده حسن کد 165
13-علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت الله 178
14-رسول عسگریانی فرزند محمد مشهور به رسول عسگری کد 181
15-سید مهدی علیزاده طباطبایی فرزند سید جلال کد 182
16-حمیدرضا غلامزاده نطنزی فرزند غلامرضا کد 184
17-رضا غفاری مقدم قمصری فرزند حسین مشهور به قمصری کد 185
18- محمود رضا فقیهی سرشکی محمد فرزند محمد علی کد 186
19-رحمت الله فیروزی پوربادی فرزند نورالله کد 189
20- عباس قربیان فرزند علیرضا کد 191
21-ابوالفضل کلثومی بادی فرزند عباس مشهور بع محسن کلثومی کد 194
22-محمد گیوه چیان فرزند عباس کد 197
23-غلامرضا محمدی سده فرزند رمضا کد 216
24-مهدی نوروزعلیائی فرزند محمود کد 245

گلپایگان و خوانسار 
1 مهدی باسمچی فرزند تیمور کد 145
2- علی بختیار فرزند مصطفی مشهور به بختیارگلپایگانی کد 146
3 - سید مسعود خاتمی فرزند سید میرزا کد 146
4- عباس داودوندی فرزند سیف الله کد 147
5- محمدرضا زالی فرزند محمد حسن مشهور به فاضل گلپایگانی کد 152
6- امیر هوشنگ علایی فرزند قاسم کد 164
7- تورج غیاثی فرزند ایراج کد 165
8-ایوب فصاحت فرزند قاسم کد 167
9- علی فیروزی فرزند نادعلی کد 169
10- روح الله مرجانی فرزند محمد قربان کد 179
11- احمد مشایخی فرزند ابوالفضل کد 181
12- محمد معینی فر فرزند عباس کد 184
13- مهدی منعمی فرزند رضا کد 186
14- سید تقی میر اسماعیلی فرزند آقامهدی کد 187
15- سید مسعود میرصانع فرزند سید علی کد 191
16- سید محمد حسین میرمحمدی فرزند سید رضا مشهور به سعید کد 194
17- راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد 212
18- سید عباس یازاج فرزند سید رضا کد196

 لنجان
1-یونس احمدی فرزند قدرت الله کد نامزد 124
2-محمد علی باتوانی فرزند نصر الله مشهور به دکتر باتوانی کد نامزد 145
3-اکبر پولادی باغبادرانی فرزند حیدر مشهور به فولادی کد نامزد 151
4-محمد جمالی فرزند علی مشهور به یاسین کد نامزد 154
5-سیاوش حسنی فرزند راج علی کد نامزد 158
6-سلمان ذبیحی ریزی فرزند اکبر کد نامزد 169
7-حسین رجایی ریزیز فرزند محمد مهدی کد نامزد 171
8-برومند شهبازی فرزند علی ویس کد نامزد 185
9-سید ولی الله شهیدی ریزی فرزند سید احمد کد نامزد 187
10-حسن صالحی فرزند حسین علی کد نامزد 189
11-علی صادقی فرزند محمد کد نامزد 191
12-مهدی طاهری سده فرزند یوسف کد نامزد 195
13-سید مسعود عبدالهی موسوی فرزند سیدغلامعباس مشهور به دکترموسوی کد 212
14-سید محمد نبی فاطمی فرزند سید علی مراد کد نامزد 217
15-الیاس قربانی فرزند ابوالفضل کد نامزد 219
16-عیار کریمی فرزند شاکرم کد نامزد 246
17-عبد الرسول کریمی ریزی فرزند علی مشهور به رسول ، کریمی مداح، رسول شیخ صفر کد نامزد 249
18-بهمن محمدی زرد خشویی فرزند رحمت الله کد نامزد 254
19-طیبه مظفری بوحمیدی فرزند سلطان کد نامزد 261
20-میثم مهدی یار فرزند نصر ا... مشهور فوقیانی ریزی کد 268
21-روح ا... نقدی پور بیرگانی فرزند موسی کد نامزد 271
22- رحیم هدایتی چرمهینی فرزند حبیب الله مشهور به سرهنگ هدایتی کد نامزد 274
23- محمد یزدانی کچویی فرزند محمود کد نامزد 275

 خمینی شهر
1- حمیدرضا ابراهیمی خوزانی فرزند احمد کد 124
2- سید محمد ابطحی فروشانی فرزند سید محمد جواد کد 126
3- علیرضا اسدی فرزند محمد علی کلی 127
4- حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد 151
5- سید محمد خلیلی فرزند سید حسین کد 156
6- محسن رضایی آدریانی فرزند عبدالرحیم کد 161
7-علیرضا دینانی فرزند رمضان کد 165
8-مرتضی سالمی خوزانی فرزند محمد کد 171
9- عباس سرمست فرزند رضا کد 172
10- محمد صابر شاه نوش فروشانی فرزند نصرالله کد 257
11- مجید صادقی فرزند رضا کد 179
12- محمد طاهری اندانی فرزند عبدالکریم کد 185
13- امید عموشاهی فروشانی فرزند محمد حسن کد 191
14- سید حسین مجیدی درچه فرزند سید احمد کد 217
15- محمدهادی ملاکریمی خوزانی فرزنده حفیظ‌الله کد 216
16-سید محمد موسوی اندانی فرزند سید ابوالفضل کد 248
17- عبدالرحیم مهرابی فرزند عباس کد 246
18- محمدتقی نقدعلی فرزند عبدالکریم کد251

 نایین و خورو بیابانک
1-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد 15
2- محمود اشکستانی فرزند علی کد 16
3- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد 17
4- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد 19
5-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد 27
6-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد 28
7-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد 42
8-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد 52
9- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد 54
10- محمد رضا فردین فرزند حسین کد 56
11- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد 58
12-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد 59
13-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد 64
14-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد 65
15-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد 67

 سمیرم
1- فاطمه انصاری فرزند محمد حسین
2- سید فاطمه موسوی فرزند سید کهزاد
3-سید سعید موسوی فرزند سید محمد جواد
4- علی احمدی فرزند عبد العلی مشهور روز علی
5-رحیم کریمی فرزند حسن
6-مهدی نادری فرزند کیخسرو
7-سجاد افشاری فرزند رحمت الله
8-اشکان رحیمی زاده فرزند یدالله
9-محبوبه منصورزاده فرزند احمد
10-اسماعیل دانا فرزند امیر
11-اصغر سلیمی فرزند کوچک مشهور به دکتر سلیمی
12-ارش رستمی فرزند قادر
13- محبوبه طایی فرزند حسن
14- نصراله طغرایی سمیرمی فرزند فضل الله
15-محمد میرزاخانی فرزند بهادر
16-روح اله نصیری
17-عباد پیرمرادیان فرزند قربانعلی

انتهای پیام/162

آخرین اخبار ویروس کرونا

تبلیغات
بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
hamrah aval
ایران مال
بلیط هواپیما
mashhad