25 / 1

عبدالرحمن رافتی

انتقال صندوق‌های رای برای هزار ۲۸۷ شعبه اخذ رای استان همدان انجام شد و از ساعت ۸صبح رای گیری‌ در این استان آغاز شد.