49 / 1

مهدی پدرام خو -فرزاد منتی - امیرحسین نظری

همزمان با سراسر کشور، فرآیند رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در استان اهواز،قزوین و کرمانشاه در حال برگزاریست .