18 / 1

عبدالرحمان رأفتی

شمارش آراء یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در همدان آغاز شد.