24 / 1

محمدحسین طاقی

واگنهای خطوط یکم و دوم قطارشهری مشهد در اقدامی احتیاطی با هدف پیشگیری از شیوع بیماریها واگیردار هر شب پس از پایان خدمات عمومی مورد ضدعفونی قرار می‌گیرند.