24 / 1

فرزاد منتی

بارش باران باعث آبگرفتگی معابر شهری در کرمانشاه شد.