با توجه به کمبود و احتکار الکل و مواد ضدعفونی کننده، مردم جهت ساخت مواد ضدعفونی کننده، مواد مختلف را با هم ترکیب می‌کنند که این کار به هیچ وجه درست نیست!