چرا باید در روزهای اوج اپیدمی کرونا در خانه بمانیم