جهاد زنان خانه‌دار در تولید ماسک برای بیماران و کادر درمانی

تعدادی از زنان خانه‌دار تهرانی، در حرکتی جهادی، اقدام به تولید ماسک برای تحویل بین بیماران و کادر درمانی کرده‌اند.

.